Yeqela kokuqukethwe

Yenza imali njengeLungu le-Airbnb

Joyina uhlelo futhi uthole imali ngokuphromotha izindawo zokuhlala ku-Airbnb.

Ubani ongaba umlingani?

Abalingani be-Airbnb bathola imali ngokuphromotha izindawo zokuhlala ku-Airbnb. Uma uthanda ukwabelana ngezinto eziphathelene nohambo nezethameli zakho, kungenzeka nguwena ongena khaxa.

Abanethonya
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezidumile zizwakale njengezintsha. Izithameli zakho zilindele okuthumelayo, ama-like akho nokuphawulayo.
Ama-Blogger
Ungumhloli ngokwendalo futhi ungumzeki wezindaba wangempela othanda ukwabelana ngokokuzithokozisa emhlabeni wonke.
Ababambisene Nabo
Ubuchwepheshe bakho busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthola amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.
Abanethonya
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezidumile zizwakale njengezintsha. Izithameli zakho zilindele okuthumelayo, ama-like akho nokuphawulayo.
Ama-Blogger
Ungumhloli ngokwendalo futhi ungumzeki wezindaba wangempela othanda ukwabelana ngokokuzithokozisa emhlabeni wonke.
Ababambisene Nabo
Ubuchwepheshe bakho busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthola amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.
Abanethonya
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezidumile zizwakale njengezintsha. Izithameli zakho zilindele okuthumelayo, ama-like akho nokuphawulayo.
Ama-Blogger
Ungumhloli ngokwendalo futhi ungumzeki wezindaba wangempela othanda ukwabelana ngokokuzithokozisa emhlabeni wonke.
Ababambisene Nabo
Ubuchwepheshe bakho busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthola amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.
Abanethonya
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezidumile zizwakale njengezintsha. Izithameli zakho zilindele okuthumelayo, ama-like akho nokuphawulayo.
Ama-Blogger
Ungumhloli ngokwendalo futhi ungumzeki wezindaba wangempela othanda ukwabelana ngokokuzithokozisa emhlabeni wonke.
Ababambisene Nabo
Ubuchwepheshe bakho busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthola amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.
Abanethonya
Wenza izindawo zokuvakashelwa ezidumile zizwakale njengezintsha. Izithameli zakho zilindele okuthumelayo, ama-like akho nokuphawulayo.
Ama-Blogger
Ungumhloli ngokwendalo futhi ungumzeki wezindaba wangempela othanda ukwabelana ngokokuzithokozisa emhlabeni wonke.
Ababambisene Nabo
Ubuchwepheshe bakho busiza abantu abavela kuwo wonke umhlaba ukuthola amathuba angenakulibaleka okuthatha uhambo.

Indlela okusebenza ngayo

1
Vula i-akhawunti
Lapho ujoyina uzovunyelwa ukungena emathuluzini ohlelo ngokushesha.
2
Yabelana ngokuqukethwe kwakho
Thola amalinki enzelwe wena noma wakhe amawijethi akho namakhasi ongabelana ngawo nabakulandelayo.
3
Qala wenze imali
Njalo lapho othile ebhukha ku-Airbnb ngokusebenzisa iqoqo lakho lezinto ozibone ohambweni, uzothola ingxenye yenani lesevisi ye-Airbnb, u-30% wezindawo zokuhlala no-25% wokokuzithokozisa. Funda kabanzi

Izindlela zokwabelana

Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Yenza ilinki
Yabelana ngelinki emfushane yendawo yokuhlala ye-Airbnb nomaphi lapho uthola khona izethameli zakho.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Nameka iwijethi
Yenza amawijethi ngokwesifiso sakho futhi uwabeke noma kuphi ukuze abalandeli bakho bakwazi ukubhukha kaninginingi.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.
Yakha ikhasi ongenela kulo
Kalula, yenza futhi uvuselele amakhasi akho ohambo ku-Airbnb. Awekho amakhono we-HTML adingekayo.

Ufuna ukufunda kabanzi?

Thola imininingwane yohlelo eyengeziwe ku-Help Center yethu.