Yeqela kokuqukethwe

Tholela abantu bosizo lwe-COVID-19 indawo yokuhlala

Izindawo zokuhlala zabachayeke kakhulu zingezabantu abasebenza ngenkuthalo emizamweni yokunikeza usizo lwe-COVID-19.
Iyini indawo yokuhlala yabachayeke kakhulu?
Ababungazi bahoxisa noma behlisa amanani abo ukuze basekele umsebenzi wabantu bosizo lwe-COVID-19 emiphakathini yabo. Uma ufaneleka, uzokwazi ukungena ezindaweni zokuhlala zamahhala nezinezaphulelo.
Lezi zindawo zokuhlala zingezalaba:
  • Abezimo eziphuthumayo
  • Ochwepheshe bezokwelapha
  • Izisebenzi zezempilo zomphakathi
Sizoqinisekisa ukuthi indawo yakho iyalufanelekela yini uhlelo.
Ungabhukha indawo yokuhlala yabachayeke kakhulu uma:
  • Udinga ukuba seduze nomsebenzi, kungaba sendaweni yangakini noma endaweni entsha ngokwesabelo somsebenzi
  • Ungathanda ukuzehlukanisa wedwa ukuze uvikele impilo yabomndeni noma eyabantu osebenzisa nabo ikamelo, futhi okwamanje awunayo i-COVID-19
Thola ukuthi uyafaneleka yini
Uzodinga ukuphendula imibuzo embalwa bese uqinisekisa isabelo sakho somsebenzi. Lapho nje sixhumana nomqashi wakho futhi siqinisekisa imininingwane yakho, sizokumema ukuthi ubhukhe indawo yokuhlala.