Izindawo zokuhlala zabachayeke kakhulu abangabosizo lwe-COVID-19

Ziyini izindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu?

Nge-Airbnb.org, Ababungazi banganikeza indawo yokuhlala kulabo abasizayo nge-COVID-19 abadinga ukuba seduze nendawo yabo yokusebenzela noma baqhelelane ngokuphephile nemindeni yabo.

Ziyini izindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu?

Nge-Airbnb.org, Ababungazi banganikeza indawo yokuhlala kulabo abasizayo nge-COVID-19 abadinga ukuba seduze nendawo yabo yokusebenzela noma baqhelelane ngokuphephile nemindeni yabo.

Zenzelwe obani?

Izindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu manje ziyatholakala kulabo abasizayo abahlobene nenye yezinhlangano ezingenzi inzuzo ezibambisene ne-Airbnb.org futhi abadinga indawo yokuhlala.

Zenzelwe obani?

Izindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu manje ziyatholakala kulabo abasizayo abahlobene nenye yezinhlangano ezingenzi inzuzo ezibambisene ne-Airbnb.org futhi abadinga indawo yokuhlala.

Indlela yokusiza

Ufisa ukubungaza labo abasiza nge-COVID-19? Kuzodingeka njengamanje ube uMbungazi we-Airbnb okwaziyo ukunikeza indlu ephelele.

Indlela yokusiza

Ufisa ukubungaza labo abasiza nge-COVID-19? Kuzodingeka njengamanje ube uMbungazi we-Airbnb okwaziyo ukunikeza indlu ephelele.

Ukuphendulwa kwemibuzo yakho

Thola okwengeziwe ngalolu hlelo nendlela yokubungaza labo abasiza nge-COVID-19.

Izindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu ne-Airbnb.org

Uhlelo lwezindawo zokuhlala Zabachayeke Kakhulu luba ingxenye ye-Airbnb.org, inhlangano ye-501 (c)(3) engenzi inzuzo enika amandla okwabelana ngendawo nezinsiza ezikhathini zenhlekelele.