Yeqela kokuqukethwe
    Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
    Okwakamuva nge-COVID-19
    Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali, iya kudeshibhodi yakho. Ukubhukha okufanelekile ngaphansi komthetho wethu wezimo ezingalindelekile kungakhanselwa ngaphambi kokungena ngaphandle kwezijeziso noma umthelela esimweni sakho Sombungazi ovelele.

    I-Asia Pacific

    Lezi zihloko zokubungaza ngokufanelekile zingakusiza uqale ukufunda ukuthi yini edingekile ekubeni umbungazi esifundeni sakini. Isihloko ngasinye sinemininingwane ngemithetho evumelana nezimo nendawo, kuhlanganise nemithetho, imithethonqubo, ukukhokhwa kwentela, imikhuba emihle, nokunye okulindelekile okusebenza kubabungazi abafaka izindlu ku-Airbnb.