Yeqela kokuqukethwe
  Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
  Ukubungaza izindawo zokuhlala

  Ukubungaza ngokufanelekile

  Lezi zihloko zokubungaza ngendlela efanele zingakusiza uqale ukufunda ukuthi yini edingekile ukuze ube ngumbungazi esifundeni sakini. Isihloko ngasinye sinolwazi ngemithetho evumelana nezimo nendawo, kuhlanganise nemithetho, iziqondiso, ukukhokhwa kwentela, imikhuba emihle, nokunye okulindelekile okusebenza kubabungazi bezindawo zokuhlala ku-Airbnb.
  Awukutholi okudingayo?
  Thola iqoqo lezinto ezifanelana nesigaba kulezi ezinye izingxenye ze-Help Center.