Yeqela kokuqukethwe
Usizo nge-COVID-19

Siza iqhawe lithole ikhaya

Nikela ukuze uxhase ukuhlala kwabantu bosizo abalwa bechayeke kakhulu ku-COVID-19. Sisebenzisana nezinhlangano ezingenzi inzuzo ukwenza isiqiniseko sokuthi iminikelo yakho iyafika kubantu abayidingayo.

U-100% uya kosiza abantu bosizo

Umnikelo wakho uzoya ezinhlanganweni ezingenzi nzuzo ezisiza izisebenzi zezempilo nabosizo olusheshayo ukuba bathole izindawo zokuhlala eduze neziguli zabo, noma baqhelelane ngokuphephile nemindeni yabo.

I-Airbnb yakha amathuluzi ezinhlangano ezingenzi inzuzo ukusiza abosizo lwe-COVID-19

Sisungule uhlelo olwenza izinhlangano ezingenzi inzuzo zithole izindawo zokuhlala zezisebenzi zezempilo nabezimo eziphuthumayo nge-Airbnb. Ngosizo lwakho, bangabhukha izindawo zokuhlala zabantu abaningi nakakhulu.
International Medical Corps
International Rescue Committee