I-AirCover Yababungazi

Isivikelo esigcwele.
Ifakwa njalo, ihlezi imahhala.
Ku-Airbnb kuphela.

Isiqinisekiso se-ID yesivakashi

Isistimu yethu yokuqinisekisa konke ihlola imininingwane enjengegama, ikheli, i-ID kahulumeni, nokunye ukuze iqinisekise umazisi wezivakashi ezibhukha ku-Airbnb.

Ukuhlunga ukubhukha

Ubuchwepheshe wethu uhlaziya amakhulu ezici ekubhukheni ngakunye futhi uvimbela ukubhukha okuthile okubonisa ubungozi obukhulu bamaphathi aphazamisayo nokonakala kwendlu.

Isivikelo somonakalo esingu-$3M

Uma izivakashi zingawukhokheli umonakalo owenziwe ekhaya lakho nasezimpahleni zakho, Isivikelo somonakalo wombungazi sizosiza ekunxephezeleni izindleko ezingaba ngu-$3M USD, kuhlanganise nalezi zivikelo ezikhethekile:

Imidwebo nezinto eziyigugu

Thola isinxephezelo sobuciko noma izinto eziyigugu ezonakele.

Imoto nesikebhe

Thola isinxephezelo ngenxa yomonakalo wezimoto, izikebhe, nezinye izinto ezihamba emanzini ozipaka noma ozigcina ekhaya lakho.

Umonakalo wesilwane esifuywayo

Thola isinxephezelo ngomonakalo obangelwa isilwane esifuywayo sesivakashi.

Ukulahleka kwemali engenayo

Uma kudingeka ukhansele ukubhukha kwe-Airbnb ngenxa yomonakalo wesivakashi, uzonxeshezelwa ngemali ekulahlekele.

Ukuhlanza kokukhuculula

Buyiselwa imali ngamasevisi engeziwe okuhlanza adingekayo ukuze kususwe amabala namaphunga entuthu.

Umshwalense womonakalo ongu-$1M

Isivikelo uma kwenzeka isivakashi silimala noma izinto zaso zonakala noma zebiwa.

Inombolo yosizo yamahora angu-24

Uma kwenzeka uzizwa ungaphephile, i-app yethu ikunikeza indlela yokuthepha kanye ukuze uthole ama-ejenti ezokuphepha aqeqeshwe ngokukhethekile, ubusuku nemini.

Thola imininingwane ephelele yendlela i-AirCover Yababungazi ekuvikela ngayo nanoma yini engafakiwe engase ibe khona.

I-Airbnb kuphela ekunikeza i-AirCover

Airbnb
Izimbangi
Isiqinisekiso se-ID yesivakashi
Ukuhlunga ukubhukha
Isivikelo somonakalo esingu-$3M
Imidwebo nezinto eziyigugu
Imoto nesikebhe
Umonakalo wesilwane esifuywayo
Ukulahleka kwemali engenayo
Ukuhlanza kokukhuculula
Umshwalense womonakalo ongu-$1M
Inombolo yosizo yamahora angu-24
Ukuqhathaniswa kusekelwe emininingwaneni enikwa uwonk'uwonke nokunikezwayo kwamahhala kwezimbangi ezihamba phambili kusukela ngo-10/22.

Imibuzo yakho iyaphendulwa

Awukutholi okufunayo? Vakashela I-Help Center yethu.

Indlela elula kakhulu yokufaka indawo yakho ku-Airbnb

Isethaphu Ye-Airbnb ikwenza kube lula ukufaka indawo yakho ku-Airbnb, ngosizo olungokoqobo loMbungazi ovelele kusukela embuzweni wakho wokuqala kuya esivakashini sakho sokuqala.