I-AirCover yabaBungazi
I-AirCover yabaBungazi
I-AirCover yabaBungazi
I-AirCover yabaBungazi
I-AirCover yabaBungazi
I-AirCover yabaBungazi

Isivikelo esigcwele. Ifakwa njalo, ihlezi imahhala. Ku-Airbnb kuphela.

Umshwalense womonakalo ongu-$1M USD

Uvikelwe—ngisho nasesimweni esingavamile lapho isivakashi silimala.

Ukuvikelwa komonakalo okungu-$1M USD

Sikhava umonakalo wezivakashi endaweni yakho nezimpahla zakho, okuhlanganisa nezinto eziyigugu.

Ukuvikelwa kokulimala kwezilwane ezifuywayo

Ungakhathazeki: umonakalo ongalindelekile owenziwe izivakashi ezinemilenze emine ukhaviwe.

Ukuvikelwa kokuhlanza okujulile

Sikunxephezela ngezindleko zokuhlanza obungazilindelanga.

Ukuvikelwa kwemali elahlekile

I-Airbnb ibuyisela imali elahlekile uma ukhansela ukubhukha okuqinisekisiwe ngenxa yomonakalo.

Ifasitela lokufaka lezinsuku ezingu-14

Unezinsuku ezingu-14 zokubika umonakalo—ngisho noma unokubhukha okugcwele.

Ukubuyiselwa imali okusheshayo

Sikubuyisela imali ngomonakalo wesivakashi ngokushesha—ngokuvamile phakathi namaviki angu-2.

Ithrekhi esheshayo Yababungazi Abavelele

Ababungazi Abavelele bathola ukufinyelela kulayini owenzelwe usizo onomzila obalulekile.

I-Airbnb kuphela ekunikeza i-AirCover

AirbnbIzimbangi
Umshwalense womonakalo ongu-$1M USD
Ukuvikelwa komonakalo okungu-$1M USD
Ukuvikelwa kokulimala kwezilwane ezifuywayo
Ukuvikelwa kokuhlanza okujulile
Ukuvikelwa kwemali elahlekile
Ifasitela lokufaka lezinsuku ezingu-14
Ukubuyiselwa kwemali okusheshayo
Ithrekhi esheshayo Yababungazi Abavelele
Izinzuzo ezijulile ze-AirCover yabaBungazi uma kuqhathaniswa nokunikezwayo kwamahhala kwezimbangi eziphezulu kusukela ngo-November 2021.
Noma nini lapho ubungaza ku-Airbnb, uvikelekile

Imibuzo yakho, iyaphendulwa

Awukutholi okufunayo? Vakashela I-Help Center yethu.
Funda kabanzi mayelana ne-AirCover yabaBungazi nakho konke ekunikezayo, kanye nemigomo nemibandela, .

Zama ukubungaza ku-Airbnb

Sijoyine. Sizokusiza kukho konke.