Bungaza ikhaya lakho ku-Airbnb
Joyina umphakathi onika ugqozi wababungazi, usungulele izivakashi okokuzithokozisa ezingeke zikukhohlwe, futhi uthole imali ukuze uthole izinto ozithandayo.
U-Darrel
Ubungaza indlu encane e-Atlanta
Hlola izindlu ezincane
U-Candida no-Jeff
Bungaza indlu e-Joshua Tree
Hlola izindlu ezithile
U-Ryo
Ubungaza ipulazi e-Komatsu
Hlola amapulazi athile
U-Sophie
Ubungaza i-loft e-Paris
Hlola ama-loft athile
U-Nancy
Ubungaza ikamelo e-San Francisco
Hlola amakamelo athile
Kusukela ezigodlweni kuya kuma-condo, izivakashi zibhukha konke
Ukuphepha kuyinto esemqoka kithi
Umshwalense wombungazi nokuvikeleka
Ukuze sikusize uma kwenzeka isigameko kungalindelekile, ukubhukha ngakunye ku-Airbnb kubandakanya ukuvikeleka kokulimala kwempahla okungaba ngu-$1M USD nomshwalense wezindleko ongaba ngu-$1M USD.
Isiqondiso nosizo lwezokuphepha ku-COVID-19
Ukuze usize ekuvikeleni impilo yomphakathi wethu, sibambisene nongoti ukuze sisungule izinyathelo zokuphepha zawo wonke umuntu, kanye nenqubo yokuhlanza yababungazi.
Izimfuneko zazo zonke izivakashi
Ukuze sinikeze ababungazi ukuthula kwengqondo, sinikeza umazisi wesivakashi futhi sikuvumela ukuba uhlole ukuphawula kwezivakashi ngaphambi kokuba zibhukhe. Inqubomgomo Yemithetho Yesivakashi yethu entsha ichaza izinga eliphakeme lokuziphatha elilindelekile.
Ukuze uqalise, sitshele okwengeziwe ngendawo yakho
Sizokusiza
Usizo lwamakhasimende 24/7
Kusukela ekusetheni indlu yakho kuya ezintweni ezikukhathazayo ngezivakashi, iqembu lethu emhlabeni wonke lizokusiza ngocingo, nge-imeyili, ngezingxoxo, zikhathi zonke.
Amathuluzi okukusiza uphumelele
Amathuluzi ethu akwenza kube lula ukusetha amanani afanele, ukumenenja ukubhukha, ukuthumelelana imiyalezo nezivakashi, ukuthola izinkokhelo, ukulandelela iholo, nokunye.
Amacebiso enzelwe wena
Sizokwabelana ngamathrendi okuvakasha endaweni futhi sisikisele izindlela zokuthuthukisa ukuze sikusize uthole ukuphawula okuhle futhi ukhulise ibhizinisi lakho.
Imfundo nokuqeqeshwa
Thola isiqondiso Esikhungweni Solwazi, joyina i-webinar yamahhala emayelana nezinto eziyisisekelo zokubungaza, futhi uxhumane nabanye ababungazi Esigungwini Sabanikazi Bezindlu.
Ukulungele ukubungaza?
Sungula indlu efanelana nesitayela sakho sokubungaza—sizokunika amacebiso okwenza indawo yakho idl' ubhedu. Qalisa manje futhi uqede noma nini.