Yeqela kokuqukethwe
    Hambisa phambili ukuthola imiphumela esikiselwe
    Okwakamuva nge-COVID-19
    Ukuze uthole izindlela zokukhansela nezokubuyiselwa imali ongakhetha kuzo, khetha ukubhukha ekhasini elithi Uhambo. Umthetho wethu wezimo ezingalindelekile usebenza kuphela ekubhukheni okuthile. Sikhipha ezamuva ngomhla ka-1 noka-15 wenyanga ngayinye.

    Imigomo nezinqubomgomo

    Le migomo, izinqubomgomo nezindinganiso ziyasebenza ekufinyeleleni kwakho nasekusebenziseni Inkundla ye-Airbnb ngaphezu Kwemigomo yethu YeSevisi Nemigomo Yesevisi Yokukhokha.